Thursday, 21 October, 2021
Info terkini
Home » YPDM Pasundan » Nanjeurkeun Ajén Atikan di Lingkungan Pasundan
Nanjeurkeun Ajén Atikan di Lingkungan Pasundan
Gedung YPDM dan PB

Nanjeurkeun Ajén Atikan di Lingkungan Pasundan

Sakumna lembaga pendidikan dasar jeung menengah (unit-unit garapan) nu aya di wewengkon Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan, kudu boga ciri has anu mandiri anu nganteng kana kasundaan anu nganteng kana palasipah cageur bageur bener pinter nu mangrupa tugas utama sakumna sakola.

Éta tugas utama sakola téh dideudeulan ku anu kaunggel dina visi-misi Paguyuban Pasundan nyaéta nyitak manusa-manusa Sunda anu luhung elmuna, pengkuh agamana sarta jembar budayana.

Ciri has kapasundanan di lembaga atikan nu aya dina iuh-iuh Paguyuban Pasundan téh nya tadi téa, diantarana ngaraksa ngariksa, ngamumule tur miara ajén inajén basa sastra katut kaaripan budaya lokal (Sunda) bari diwedelan tur dikuatan ku ajén inajén Agama Islam.

Nya pikeun ngahontal éta udagan sakola-sakola Pasundan ti mimiti (SD, SMP/MTs. SMA, jeung SMK) kudu cekel deleg kana tilu hal anu kudu jadi modal pikeun ningkatkeun kuantitas jeung kualitas pendidikan. Éta tilu hal téh, nu kahiji unggal sakola kudu nyieun citra, kudu nyieun ‘bandera’ anu hadé. Ieu citra atawa bandera téh kudu jadi pikiran, kudu jadi udagan sakumna civitas akademika, boh murid, guru, kapala sakola boh pagawéna.

Ieu citra téh kudu mangrupa hiji préstasi anu monuméntal, anu salawasna jadi ‘ikon’ sakola masing-masing. Upamana dina lebah kaadaban-kaadaban, kasenian-kabudayaan, lingkungan hidup jeung préstasi olahraga, masing-masing sakola. Éta hal di luhur téh ditétélakeun Ketua Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan R.H. Tata Gautama Suryawan dina acara Rapat Koordinasi (RAKOR) Pupuhu SMA & SMK di Lingkungan YPDM Pasundan sa Jawa Barat jeung Banten, Salasa (29/3) di kampus SMK Pasundan 1 Cianjur.

Tah kumaha carana sakola-sakola Pasundan nyiptakeun citra jeung bisa ngaladénan paménta masarakat? Kang Tata ngawaler tapis naker,

Tangtos, pikeun nyiptakeun pencitraan sakola-sakola Pasundan ka masarakat peryogi ngantengkeun hubungan émosional sareng masarakat, hubungan duduluran lembaga-lembaga formal jeung nonformal bari urangna bisa merenahkeun pasang peta dina ngalaladénan kahayang masarakat.

Ti waktu ka waktu, ti jaman ka jaman, saur Kang Tata, sakola-sakola Pasundan kudu bisa ngigelan jeung ngigelkeun jaman. Lebah ngigelan, urang bisa mernahkeun manéh dina kahirupan jaman harita.

Sawangsulna, urang gé kudu bisa ngigelkeun jaman, hartina, urang kudu boga posisi jeung peran dina hirup keur naméngan paneka jaman kasajagatan. Tah peran urang, dina naméngan paneka jaman kasajagatan, tangtuna, luyu sakumaha visi sareng misi sarta kawijakan Paguyuban Pasundan “Nguatan atikan ku ajen réligi jeung budaya’.

Tah kukituna, ceuk Kang Tata deui, urang kudu yakin yén bisa kahontalna udagan atikan henteu ngan ukur nyoko dina tugas tanaga didik, tapi ogé kaasup masarakatna deuih. Lebah dieu, urang Sunda kudu bisa nyiptakeun kaayaan kondusif keur kamekaran basa jeung budaya Sunda. Lembaga-lembaga non pamarentah (LSM, Media citak/elektronik, jsb.) kudu bisa merenahkeun manéh jadi warga masarakat anu milu tanggungjawab kana hirup huripna basa jeung budaya Sunda.

Sajeroning kitu Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si dina biantarana nétélakeun, di jaman kasajagatan ayeuna, lembaga-lembaga pendidikan Pasundan, ti mimiti atikan dasar, menengah nepi ka paguron luhur geus kudu robah bari bisa ngigelan jeung ngigelkeun jaman.

Paguyuban Pasundan nu ngagaduhan poténsi sajarahna, tapi kadieunakeun ayana jeung teu ayana sami waé. Éta hal mangrupa, pananya masarakat nu kudu diwaler. Kumaha carana potret lembaga atikan Pasundan ka urang. Tah ku kituna, tékad Paguyuban Pasundan kiwari jeung ka hareupna, kudu robah tur bisa katara jeung karasa mangpaatna ku balaréa. Salian ti éta Paguyuban Pasundan baris ngawangun rasa nasionalisme. Dina raraga nanjeurkeun ajén pewarisan budaya, saur Ketua Umum Paguyuban Pasundan, aya 3 hal penting nu misti daria bari ulah leupas tina panalingaan, di antarana, pranata lingkungan, pranata pendidikan jeung pranata média. Ku kituna, pendidkan lembaga atikan anu signifikan enggoning ngawangun poténsi-poténsi sumber daya manusa dina sagala widang. Lebah dieu, tos teu tiasa ditawar-tawar deui, yén Budaya Sunda jeung Agama Islam janten titincakan jeung pamiangan Paguyuban Pasundan.

kitu kasauran Ketua Umum Paguyuban Pasundan nepikeun amanahna daria naker.

About YPDM Pasundan

"YPDM Pasundan, bertindak sebagai Administrator untuk situs resmi kami ini, team publisher terdiri dari beberapa kontributor artikel."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*