Thursday, 21 October, 2021
Info terkini
Home » Dunia » RIWAYAT SINGGET Bapa Rd. Oto Iskandar di Nata
RIWAYAT SINGGET Bapa Rd. Oto Iskandar di Nata

RIWAYAT SINGGET Bapa Rd. Oto Iskandar di Nata

Pa Oto Iskandar di Nata teh putra Rd. Nata Dimadja, sabada ka tanah suci gaduh jenengan Rd. Haji Rochmat Adam. Ibuna Nyi Rd. Siti Hatijah.  Lahir kaping 31 Maret 1897 di desa Bojongsoang, pernahna teu tebih ti wewengkon anu baheula kantos jadi Puseur Dayeuh Tatar Ukur.

Satamatna ti Kweekschool anjeuna neraskeun sakola ka HKS. Purworejo, minangka Pendidikan Guru anu pangluhurna kanggo bangsa pribumi dina jaman harita. Sakolana tamat dina taun 1920.

Munggaran dines, Pa Oto Iskandar di Nata jadi guru HIS di Banjarnegara, malah nya di dinya pisan dikadarkeun tepang jodo sareng Nyi Raden Ajeng Sukirah.

Dina taun 1921 dugi ka taun 1924 kantos dines di Bandung. Saterasna ngalih ka Pakalongan. Nya harita anjeuna ngawitan ancrub kana pulitik praktis. Kalayan nganggo wadah ”Budi Utomo”. Malihan kantos kapilih jadi anggota Dewan Kota. Wijining kapribadian Pa Oto Iskandar di Nata ngawitan tumuwuh mekar, mintonkeun yen anjeuna bakal jadi lulugu rahayat anu pinunjul.

Tilu kajadian anu janten ciri kaunggulan katut kaluhungan jiwa Pa Oto Iskandar di Nata harita :

Kahiji, Kajadian anu nelah Peristiwa Bendungan Kemuning. Tuan Kontrak Wonopringgo nu geus kumawasa taya ras–rasan, ngagunasika hak rahayat desa, ku Pa Oto Iskandar di Nata hal ieu teh dibongkar dugi ka koredas. Hiji tindakan anu leres-leres pinuh wawanen, dugi ka wantun ngorbankeun kapentingan katut kalungguhan pribadi. Residen Pekalongan gasik nyatet Pa Oto Iskandar di Nata calon buangeun ka Digul.

Nanging Pa Oto Iskandar di Nata kalawan teuneung ludeung anjeuna ngabela pamadeganana. Antukna, sanes bae sadaya ancaman ka anjeuna buyar, nanging malah Residen Pekalongan anu di-mutasi-keun.

Kadua, ngabela toh pati ka rahayat Pekalongan ku tindakan taya ras-rasan ti pamingpin kapulisian dugi ka ahirna sagala kacuarangan katut kajahatan teh kabongkar.

Katilu, Pa Oto Iskandar di Nata ngungkab kajahatan–kajahatan “lentah darat”, anu tanpa rasa kamanusaan meres rahayat anu hirupna teu kinten sangsarana. Ieu sadaya, mintonkeun kumaha luhurna jiwa kara’yatan miwah jiwa patriotik Pa Oto Iskandar di Nata. Minangka tanda katineung sareng kadeudeuh ka masarakat Pekalongan, di ieu kota Pa Oto Iskandar di Nata ngadegkeun ”Sakola Kartini”, anu wartosna lumangsung dugi ka kiwari.

Sateuacana lebet ka Paguyuban Pasundan, Pa Oto Iskandar di Nata teh anggota ”Budi Oetomo”, kalebet kader militan.Keuna ku paribasa ”Muncang labuh ka puhu, kebo mulih pakandangan”. Kajantenan sarupi kitu teh, moal lepat, kajurung ku pasipatan Pa Oto Iskandar di Nata nu parantros nyampak ti keur nonoman keneh, nya eta anjeuna meh salamina sok palay pangpayuna. Harita Pa Oto Iskandar di Nata nuju janten guru HIS Muahammadiyah di Jakarta, taun 1928, Pa Oto Iskandar di Nata lebet jadi anggota Paguyuban Pasundan, teu lami anjeuna kapeto jadi sesepuh Umum Pengurus Puseurna, nu harita mah Puseur Paguyuban Pasundan teh aya di Batavia (Jakarta)

Dina kapamingpinan Pa Oto Iskandar di Nata, Paguyuban Pasundan wuwuh mekar, sareng tiasa mintonkeun ciri hasna di sagala widang, sapertos widang politik, sosial ekonomi, widang wanita sareng kapemudaan. Sok sanaos organisasi teh basisna masarakat Sunda, nanging ambahan perjuanganana ngagedurkeun sifat nasional. Nu mawi teu lepat upami Paguyuban Pasundan disebut pergerakan etnonasionalis. Ti beh dituna keneh oge Paguyuban Pasundan teh parantos moyan, nanging ti ngawitan harita mah langkung tembong ciri mandirina. Dina mayunan perjoanganana nyanghareupan pamarentahan jajahan Walanda, Paguyuban Pasundan aya dibarisan pangpayuna. Cohagna mah dina asuhan Pa Oto Iskandar di Nata, Paguyuban Pasundan janten Partey Pulitik anu mibanda ajen.

Taun 1930 Pa Oto Iskandar di Nata kapilih jadi anggota Dewan Ra’yat (Volksraad). Nya di dieu pisan  langkung natrat kasaksen wawanen Pa Oto Iskandar di Nata anu dibarung ku wawanen katut kaweruh, anu  mere ajen miwah jajaten ka urang Sunda umumna. Beh dituna ngaronjatkeun Martabat katut komara ki Sunda. Di Volksraad katingal yen Pa Oto Iskandar di Nata teh sanes bae lulugu rahayat militan, nanging jadi pulitisi anu mibanda sipat parlementer tur demokrat deuih.

Pa Oto Iskandar di Nata mangrupi salah saurang putra lemah cai, nu mibanda  pribadi kandel wedel, patriotis jeung bumela, wawanen nu leber, kaludeung nu teuneung, sawangan nu tebih kapayun, pangorbanan nu ihlas, disarengan ku kajujuran katut kabasajanan dina tingkah sadidinten. Ieu sadaya mangrupi jengglengan Pa Oto Iskandar di Nata salaku Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan oge pamingpin anu pada ngarajenan tur dipikaserab boh ku dulur boh ku batur. Dipapandekeun kana hayam wedalan Ciparage, anu garung suwung musuh, can asor dimana-mana, kuat ku teunggeul, asak dina ulin, tapi ana ngabintih, sakali meupeuh matak ngarumpuyuk musuh. Ti harita Pa Oto Iskandar di Nata kenging jujuluk ”Si Jalak Harupat”.

Sakumna organisasi, pangpangna nu ngagem ageman pulitik, dina jaman Jepang kedah dibubarkeun, kalebet Paguyuban Pasundan. Pa Oto Iskandar di Nata anu dina sajarah parjoanganana jadi satru kabuyutanana Walanda, kudongkapna balatentara Jepang teh sasat mobok manggih gorowong, sanajan kedah ditebus ku ngabubarkeun organisasi kameumeutna. Saterasna antara Jepang jeung Pa Oto Iskandar di Nata nganteng ayana gawe-babarengan, sasat silih mangpa’atkeun, silih pikabutuh, sanajan tangtos nu jadi udaganana mah patukang tonggong.

Dina jaman Jepang Pa Oto Iskandar di Nata nyangking kalungguhan :

  1.   Direksi Warta Harian ” Tjahaja ”,
  2.   Pingpinan Jawa Hokokai,
  3.   Pingpinan BPKKP (Badan Pembantu Keluarga Korban Perang)
  4.   Anggota Tyuo Sangiin,
  5.   Anggota Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (PPPKI).

Nu pohara ageung mangpa’atna, Jasa Pa Oto Iskandar di Nata anu monumental nyaeta kalayan sasarengan sareng Pa Gatot Mangkupradja, ngusulkeun sangkan bangsa urang dididik ku bangsa Jepang jadi tentara, nu tujuanana kanggo ngabela lemah cai. Hasilna nya ngawujud pasukan PETA (Pasukan Pembela Tanah Air). Mangpaatna estu mutlak karaosna dina jaman perang ngarebut kamerdikaan.

Mangsa awal revolusi, dina pamarentahan Nagara Republik Indonesia, Pa Oto Iskandar di Nata kapeto jadi Menteri Negara dina kabinet anu munggaran. Anjeunna ngiring ngadegkeun BKR anu jadi tameng kaamanan rahayat, anu engkena jadi TKR teras TRI ahirna TNI dugi kakiwari. Pa Oto Iskandar di Nata keneh anu ngusulkeun dianggona pekik MERDEKA!”, anu saterasna sacara resmi didamel “salam perjoangan”. Ngucapkeun kecap “merdeka” teh dijorowokkeun bari ngacungkeun peureup ramo panangan katuhu. Kantenan bae harita mah lir ibarat nu kasandingan kakuatan gaib, nyandak wawanen anu ngabebela sarta sanggup lali rabi tega pati.

Dina mangsa seuneu revolusi kamerdikaan sumedeng ngabubulak, hangru getih, hanyir kesang, masih keneh kaambung dimana-mana, jerit nu jurit haregung nutatu, bangingik nu ceurik minuhan keneh pangrungu, kacatur Pa Oto Iskandar di Nata aya nu ngiwat, dilejokeun dipapag pajar rek rapat.

Saparantosna katangen Pa Oto Iskandar di Nata teu embol-embol deui, nya dipaluruh ka ditu ka dieu, dugi aya laratan nu tetela kapaluruh, yen Pa Oto Iskandar di Nata teh aya nu nyulik dibantun ka Tangerang, anu saterasna ditelasan di basisir Katapang, wewengkon Mauk. Gugur dina dinten Senen panceg jam satengah salapan isuk-isuk, tanggal 20 Desember Taun 1945.

Kana sagala rupi perjuanganana, Pa Oto Iskandar di Nata kenging pangajen Anugerah Mahaputra, lajeng tanda kahormatan Setya Lencana Perjuangan Kamerdekaan.  Kumargi ageung yasana ka bangsa sareng nagara Indonesia, Pa Oto Iskandar di Nata dileler Pahlawan Nasional ku Pamarentah Republik Indonesia, sakumaha nu ka ungel dina Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomer. 088/TK/1973 kaping 6 November 1973.

About Defri Aditya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*